co je Pionýr?

Pojem "pionýr" pochází z francouzštiny a znamená být v něčem první, snažit se poznávat nepoznané, nebát se těžkostí nebo je čestně překonávat, pomáhat druhým, hlásit se ke svým úkolům i k něčemu navíc. Pionýrské hnutí má dlouholetou tradici u nás i v zahraničí. Svojí aktivní činností a prací přispívá k výchově všestranně rozvinutého člověka a nezanedbatelně se podílí i na prevenci kriminality. Pionýrské hnutí se také dopracovalo k uznávanému postavení u orgánů státu, včetně ocenění, má vážnost řady organizací a významných osobností, které s ním spolupracují. 

základní informace o Pionýru

Pionýr je občanské sdružení vzniklé podle zákona č. 83/1990 Sb. Rozhodnutí o obnově sdružení padlo na mimořádné konferenci pionýrských pracovníků v lednu roku 1990. Organizace vyšla z tradic pionýrského hnutí a navázala na činnost oddílů a skupin.

S názvem Pionýr je stále spojena řada předsudků, mylných představ i podcenění, které se nevyhýbají často ani novinářům. Někteří jistě v dětství zažili i formální schůzky, zařazené prakticky povinně do školního rozvrhu jako jakýsi další povinně nepovinný předmět, pamatují i na marné čekání na vedoucí...

Avšak ideologická konstrukce bývalé PO SSM se už dávno sesypala jako domeček z karet. To, co zůstalo stát, mělo základ v kvalitní a zajímavé činnosti oddílů a skupin. Fragmenty organizace pak daly vzniknout celé řadě sdružení. Projevem svrchované demokracie bylo svébytné rozhodování oddílů a skupin Pionýrské organizace Socialistického svazu mládeže v roce 1990 o jejich samostatné budoucí existenci, či v soužití v rámci Pionýra, či Junáka, Duhy nebo dalších sdružení.

Pionýr usiluje o spojení přirozených dětských zájmů - mít dobré kamarády, zažít hodně legrace a dobrodružství, poznat neznámé věci, hrát si a soutěžit - s potřebami společnosti a s rozvíjením dětského talentu a schopností. Činnost pionýrských oddílů a skupin proto nutně spojuje přání a zájmy dětí s potřebami a požadavky společnosti na pozitivní využívání volného času dětí a mládeže a rozvoj osobnosti občana demokratické společnosti, v níž každý má svá práva, ale i určité povinnosti.

Obnovený Pionýr oslavil dvacáté narozeniny! Je to skutečně už dvacet let od 20. ledna 1990, kdy byla obnovena činnost Pionýra jako samostatného demokratického sdružení. Dvacet let plných soutěží, her, oddílových schůzek, výprav, táborů, ale i velkých celostátních a mezinárodních akcí. Obnovený Pionýr za tu dobu dospěl, vyrovnává se se svou minulostí, dobře ví, na co lze navazovat. Je tvořen stovkami živých a činorodých oddílů a klubů, které pracují po celé České republice. Získal si uznání státních orgánů i odborných institucí, má pevné zahraniční vazby. Sečteno a podtrženo, může na svou narozeninovou oslavu vyrazit s radostí a klidem, protože před ním jsou další dobré roky.

ideály Pionýra

Pionýr své hodnoty formuluje vstřícně, kladně a pojmenovává je Ideály:


Pravda - "Pionýr chrání pravdu a plní dané slovo."

konej a hraj čestně; chraň pravdu a dané slovo; buď upřímný a poctivý


Poznání - "Pionýr je pracovitý, učí se."

poznej sám sebe; objevuj krásu a dobro; osvoj si vědění, znalosti a dovednosti


Přátelství - "Pionýr je přítelem všech dětí."

pomáhej bezbranným a slabším a chraň je; chraň přátelství, dopřej sluchu druhým; buď ohleduplný a kamarádský


Pomoc - "Pionýr je statečný a kamarádský, pomáhá ostatním."

pomáhej nezištně a z přesvědčení; chraň bezbranné a slabší a pomáhej jim; zastaň se utlačovaných


Překonání - "Pionýr je čestný a spravedlivý."

překonej sám sebe, své špatné vlastnosti a návyky; nauč se ovládat sám sebe, buď tělesně zdatný

buď statečný ve slovech i činech, překonávej překážky


Příroda - "Pionýr chrání přírodu a život na Zemi."

objevuj krásu a tajemství přírody; chraň přírodu a život na Zemi; uč se žít v souladu s přírodou


Paměť - " Pionýr má rád svou zem."

pamatuj osud a odkazů svého národa

naši vedoucí

Každá činnost v Pionýru musí být zajišťována vedoucím - osobou, která se stará o organizaci schůzek, výletů a akcí, připravuje s dětmi program a zodpovídá za výchovné působení.

Být vedoucím v Pionýru neznamená jen odhodlání pro dobrovolnou práci, ale i nutnost splnit předepsanou kvalifikaci a získat si důvěru dětí i jejich rodičů. Zásady kvalifikace jsou obsaženy ve Statutu Pionýra, podrobnosti upravují další vnitřní normy Pionýra, které jsou svými požadavky podstatně náročnější než obecně závazné předpisy.

Základní příprava probíhá na každé pionýrské skupině tak, aby každý dospělý absolvoval alespoň "Minimum Pionýra". Pro samostatnou práci s dětmi a mládeží jsou však požadavky mnohem vyšší. Tím nejnáročnějším naplněním kvalifikačních předpokladů jsou rekvalifikační kurzy akreditované Ministerstvem školství mládeže a tělovýchovy, například "Vedoucí dětského kolektivu".

Pro získání potřebné kvalifikace v Pionýru dokládají vedoucí svoji způsobilost k práci nad rámec obecně závazných kritérií tímto:

1. zdravotním osvědčením o schopnosti práce s dětmi

2. výpisem z Rejstříku trestů

O dosažené kvalifikaci konkrétního vedoucího se může přesvědčit každý rodič sám. Naši vedoucí jsou schopni poskytnout informace o tom, jaká školení absolvovali - kupříkladu tím, že předloží svůj kvalifikační průkaz nebo osvědčení o kvalifikaci.

statut Pionýra

Pionýr je demokratické, dobrovolné, samostatné a nezávislé sdružení dětí, mládeže a dospělých. Zabývá se osvětovou, výchovnou, vzdělávací, charitativní činností; obhajobou a uspokojováním zájmů a oprávněných potřeb dětí a členů sdružení. Podporuje tvorbu a naplňování zejména sociálních, kulturních a sportovních programů především s ohledem na ochranu práv dětí a rozvíjení jejich zájmové činnosti. Hlásí se k "Úmluvě o právech dítěte" a "Listině práv a svobod" a podílí se na naplňování jejich zásad. Podporuje českou státnost. Vede své členy k aktivnímu občanství a kladným morálním hodnotám. Umožňuje svým členům i dalším účastníkům svých aktivit uspokojovat jejich zájmy a potřeby prostřednictvím všestranné činnosti v různorodých, převážně dětských kolektivech při pravidelné celoroční činnosti, prázdninových a dalších volnočasových aktivitách, včetně mezinárodních. Nabídkou aktivního využití volného času dětí a mládeže pomáhá v boji proti kriminalitě, různým druhům závislostí a dalším sociálně patologickým jevům působícím na děti a mládež. Svou činnost zabezpečuje zejména prostřednictvím práce dobrovolných pracovníků, jimž zajišťuje servisní zázemí. Prostřednictvím systému přípravy zajišťuje odbornou způsobilost a vzdělání pro vedení kolektivů dětí a mládeže a pro odborné a speciální funkce ve všech oblastech činnosti sdružení. Podporuje a rozvíjí spolupráci s organizacemi a sdruženími dětí a mládeže v České republice a v zahraničí. Program Pionýra, který je nedílnou součástí Statutu Pionýra, podrobněji rozpracovává vymezení a účel sdružení Pionýr. Pro dosažení účelů sdružení může vykonávat zejména vydavatelskou a nakladatelskou činnost, grafické a kresličské práce, vyrábět hry a hračky, poskytovat ubytovací služby, agenturní činnost v oblasti kultury a umění, pořádat výstavy, veletrhy, přehlídky a obdobné akce, pořádat odborné kurzy, školení a jiné vzdělávací akce včetně lektorské činnosti, pořádat kulturní produkce, zábavy a provozovat zařízení sloužící k zábavě, organizovat sportovní a turistické akce.